Ledige stillinger

FØRSTEKRIGSADVOKAT OG KRIGSADVOKAT FOR NORD-NORGE

Stilling som førstekrigsadvokat er ledig for tiltredelse omgående. Stilling som krigsadvokat er ledig fra 1. januar 2018.

Førstekrigsadvokaten leder kontoret for krigsadvokatene i Nord-Norge. Kontoret har to til tre medarbeidere, herunder en krigsadvokat.

Krigsadvokatene i Nord-Norge gir råd til militære sjefer i Nord-Norge og Trøndelag i disiplinærsaker og inngår i den militære påtalemyndighet i henhold til kap. 35 i straffeprosessloven. I tillegg til rådgivning til militære sjefer i disiplinærsaker, innebærer stillingen bl.a. etterforskingsledelse av militærpolitiet, utstrakt kontakt med øvrig påtalemyndighet og Forsvaret, herunder undervisning i disiplinær- og militær strafferett. Det må påregnes noe reisevirksomhet.

Det kreves juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap. Ved siden av lederegenskaper og personlig egnethet vil det bli lagt vekt på god kjennskap til fagfeltet, herunder Forsvarets og påtalemyndighetens virksomhet. Fast tilsetting forutsetter at vedkommende oppfyller kravene til sikkerhetsklarering for STRENGT HEMMELIG. Det gjennomføres intervju med aktuelle kandidater. I stillingen som førstekrigsadvokat, må noe administrasjon påregnes.

Årslønn førstekrigsadvokat fra 537.700-792.700 (ltr. 62-80). Årslønn krigsadvokat fra 410.000-623.900 (ltr. 46-70). Det trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Tjenestested er Sandhorngata 44, Bodø.

Søknad sendes Generaladvokatembetet, Postboks 651 Sentrum, 0106 OSLO, innen 29. september 2017.

Nærmere opplysninger om stillingen ved generaladvokat Lars Morten Bjørkholt, tlf. 22 70 87 50 eller 920 36 046.